Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekosystemy reprezentatywne

Wypełniając zobowiązania wynikające z Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce (FSC-STD-POL-01-01-2013-PL) na terenie Nadleśnictwa Węgliniec przeprowadzono weryfikację d-stanów wyznaczonych jako referencyjne i wyznaczono ekosystemy reprezentatywne na podst. nowego brzmienia wskaźnika 6.4.1:

„Zarządzający lasami o  dużych  powierzchniach  wyznacza,  zachowuje  i  zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas).  W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie"


Definicja: wg przejściowego Standardu dla Polski SW-STD-POL-2010-04: Ekosystemy reprezentatywne [Representative ecosystems] to - reprezentatywne przykłady istniejących ekosystemów zachowywane w swym stanie naturalnym, stosownie do zakresu działań gospodarczych oraz unikalnego charakteru danych zasobów (w przypadku terenów leśnych, za ekosystem uznaje się typ siedliskowy lasu), w których zachowano wszystkie możliwe fazy rozwoju danego ekosystemu. W lasach gospodarczych w celu zachowania reprezentatywnych przykładów istniejących ekosystemów można wyznaczyć jednostki kontrolne (w gospodarce przerębowej) oraz ostępy (w gospodarce zrębowej) o jak najbardziej jednolitym typie siedliskowym lasu, w których głównym celem prowadzenia gospodarki leśnej jest zachowanie tego typu siedliskowego lasu i wszystkich możliwych faz rozwoju tego ekosystemu, włączając użytkowanie lasu, które jest niezbędne do kreowania najmłodszych faz rozwojowych tych ekosystemów.